Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania II

Projekt „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania II” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów mieszkających/pracujących na terenie całej Polski (grupa docelowa), będących wyłącznie:
• pracownikami publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
• pracownikami publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP),
• pracownikami bibliotek pedagogicznych (BP),
• doradcami metodycznymi,
• indywidualnymi specjalistami i trenerami (świadczącymi usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, posiadającymi potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (BP, PDN, PPP) bądź deklarującymi nawiązanie takiej współpracy.

W ramach Projektu:

1. Do dnia 29.09.2021 r. min. 285 osób (w tym 242 kobiety i 43 mężczyzn) należących do grupy docelowej zostanie objętych wsparciem, którego celem będzie zaktualizowanie lub poszerzenie ich wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji.

2. Do końca sierpnia 2021 r. w min. 300 szkołach/przedszkolach/placówkach z całej Polski, wdrożony zostanie kompleksowy system wspomagania placówki, w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów: matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych (TIK), porozumiewaniu się w języku angielskim, postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej, umiejętności uczenia się – poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczanie.

W ramach Projektu planuje się przeprowadzenie szkoleń dotyczących podniesienia kompetencji/wzmocnienia umiejętności przywódczych pracowników publicznych oraz niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), pracowników bibliotek pedagogicznych (PB), doradców metodycznych, indywidualnych specjalistów i trenerów (osób świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (PDN, PPP, BP) bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy z całej Polski, w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów: matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych (TIK), porozumiewaniu się w języku angielskim, postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej, umiejętności uczenia się – poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczanie.

Ze wsparcia wykluczone są osoby, które uczestniczyły w projekcie ORE „Zwiększenie skuteczności” oraz innych projektów dofinansowanych w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/16 i POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17.

Wsparcie przewiduje szkolenie jednego Uczestnika/Uczestniczki Projektu w wymiarze 90 godzin, spośród, których 20 godzin stanowić będą szkolenia e-learningowe. Szkolenia realizowane będą w podziale na grupy niezaawansowane i zaawansowane. Osoby, które ukończyły szkolenia w projekcie pt. „System doskonalenia nauczycieli” realizowanym przez ORE kwalifikowane będą do grupy zaawansowanej. Uczestnicy będą przydzielani do grup także na podstawie przeprowadzonej uprzednio diagnozy potrzeb szkoleniowych.

Uczestnik/Uczestniczka decydując się na udział w szkoleniu, jednocześnie deklaruje wywiązanie się z wykonania zadania, polegającego na przeprowadzeniu – po zakończeniu cyklu szkoleniowego – procesu wspomagania w przedszkolu/szkole/placówce w zakresie kompetencji z której był przeszkolony.

Każdy z Uczestników/Uczestniczek obejmuje wspomaganiem jedną szkołę/przedszkole/placówkę, która do tej pory nie była objęta wspomaganiem.

Bazę wykluczonych szkół/przedszkoli/placówek można sprawdzić TUTAJ »

Szkolenia są bezpłatne dla Uczestników/Uczestniczek.

Całkowita wartość projektu: 2 678 731,56 zł
Kwota dofinansowania: 2 257 634,96 zł.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.