MDDP Akademia Biznesu > Formularz

Formularz

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z aktualnym harmonogramem szkoleń.

DANE PODSTAWOWE

Sprawdź dokładnie numer PESEL!

DANE KONTAKTOWE

Miejsce zamieszkania - zgodnie z art.25 k.c. miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu

GRUPA DOCELOWA

INFORMACJE O ZATRUDNIENIU

STATUS OSOBY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

Definicje

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej – zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska. Mniejszości etniczne: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.

Migrant – cudzoziemiec na stale mieszkający w danym państwie, obywatel obcego pochodzenia lub obywatel należący do mniejszości.

Osoba obcego pochodzenia to cudzoziemiec – osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski.

Definicja

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań – zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego:
– bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach);
– bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla migrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/ karne/ szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności – specjalistyczne zakwaterowanie wspierane);
– niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą);
– nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe – lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).

m.in. osoby mieszkające na obszarze wiejskim (DEGURBA=3), osoby z wykształceniem poniżej podstawowego

POZOSTAŁE INFORMACJE

Nocleg przysługuje osobom których miejsce zamieszkania jest oddalone od miejsca szkolenia o więcej niż 50 km (drogą publiczną, a nie w linii prostej), a jednocześnie wsparcie zaczyna się przed godziną 09:00 lub kończy się po godzinie 17:00, chyba że nie ma dostępnego dojazdu publicznymi środkami transportu, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa - §6 pkt 3 ppkt d)
opcjonalnie
Wybierz opcję "inna" w przypadku braku zdecydowania co do konkretnej grupy