MDDP Akademia Biznesu > O projekcie

O projekcie

Projekt „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania II” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów mieszkających/pracujących na terenie całej Polski (grupa docelowa), będących wyłącznie:
• pracownikami publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
• pracownikami publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP),
• pracownikami bibliotek pedagogicznych (BP),
• doradcami metodycznymi,
• indywidualnymi specjalistami i trenerami (świadczącymi usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, posiadającymi potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (BP, PDN, PPP) bądź deklarującymi nawiązanie takiej współpracy.

W ramach Projektu:

1. Do dnia 29.09.2021 r. min. 285 osób (w tym 242 kobiety i 43 mężczyzn) należących do grupy docelowej zostanie objętych wsparciem, którego celem będzie zaktualizowanie lub poszerzenie ich wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji.

2. Do końca sierpnia 2021 r. w min. 300 szkołach/przedszkolach/placówkach z całej Polski, wdrożony zostanie kompleksowy system wspomagania placówki, w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów: matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych (TIK), porozumiewaniu się w języku angielskim, postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej, umiejętności uczenia się – poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczanie.

W ramach Projektu planuje się przeprowadzenie szkoleń dotyczących podniesienia kompetencji/wzmocnienia umiejętności przywódczych pracowników publicznych oraz niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), pracowników bibliotek pedagogicznych (PB), doradców metodycznych, indywidualnych specjalistów i trenerów (osób świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (PDN, PPP, BP) bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy z całej Polski, w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów: matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych (TIK), porozumiewaniu się w języku angielskim, postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej, umiejętności uczenia się – poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczanie.

Ze wsparcia wykluczone są osoby, które uczestniczyły w projekcie ORE „Zwiększenie skuteczności” oraz innych projektów dofinansowanych w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/16 i POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17.

Wsparcie przewiduje szkolenie jednego Uczestnika/Uczestniczki Projektu w wymiarze 90 godzin, spośród, których 20 godzin stanowić będą szkolenia e-learningowe. Szkolenia realizowane będą w podziale na grupy niezaawansowane i zaawansowane. Osoby, które ukończyły szkolenia w projekcie pt. „System doskonalenia nauczycieli” realizowanym przez ORE kwalifikowane będą do grupy zaawansowanej. Uczestnicy będą przydzielani do grup także na podstawie przeprowadzonej uprzednio diagnozy potrzeb szkoleniowych.

Uczestnik/Uczestniczka decydując się na udział w szkoleniu, jednocześnie deklaruje wywiązanie się z wykonania zadania, polegającego na przeprowadzeniu – po zakończeniu cyklu szkoleniowego – procesu wspomagania w przedszkolu/szkole/placówce w zakresie kompetencji z której był przeszkolony.

Każdy z Uczestników/Uczestniczek obejmuje wspomaganiem jedną szkołę/przedszkole/placówkę, która do tej pory nie była objęta wspomaganiem.

Bazę wykluczonych szkół/przedszkoli/placówek można sprawdzić TUTAJ »

Szkolenia są bezpłatne dla Uczestników/Uczestniczek.

Całkowita wartość projektu: 2 678 731,56 zł
Kwota dofinansowania: 2 257 634,96 zł.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.