MDDP Akademia Biznesu > Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania

Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie umowy o dofinansowanie numer UDA-POWR.02.10.00-00-7019/18-00.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Cel i efekty Projektu
Do 29.10.2020 minimum 293 osoby (w tym 258 kobiet i 35 mężczyzn) spośród 302 objętych wsparciem pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów, zaktualizuje/poszerzy wiedzę w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji.

Okres realizacji Projektu
01 sierpnia 2018 – 29 października 2020

Obszar realizacji Projektu
cała Polska

Grupa docelowa Projektu
302 pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów zamieszkujących/pracujących na terenie całej Polski, tj. wyłącznie:
• pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
• pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP),
• pracownicy bibliotek pedagogicznych (BP),
• doradcy metodyczni,
• indywidualni specjaliści i trenerzy (osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania (PDN, PPP, BP) bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy.

UWAGA!
Ze wsparcia wykluczone są osoby, które uczestniczyły:
a) w projekcie ORE pn. „Zwiększenie skuteczności”,
b) w projektach dofinansowanych w ramach konkursu POWR.01.10.00-IP.02-00-005/16,
c) w projektach dofinansowanych w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17.

Szkolenia
W ramach Projektu oferowane będą szkolenia zgodne z ramowymi programami szkoleń opracowanych przez ORE w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności” mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów: matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych (TIK), porozumiewaniu się w języku angielskim, postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej, umiejętności uczenia się – poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczanie. Cykl szkoleń trwa 90 godzin dydaktycznych, z czego 20 godzin stanowi szkolenie e-learningowe. Przebieg zajęć zostanie dostosowany do wiedzy i doświadczenia Uczestniczek/Uczestników zgodnie z wynikami diagnozy potrzeb szkoleniowych.

Doradztwo
Po ukończonym szkoleniu Uczestniczki/Uczestnicy skorzystają z doradztwa prowadzonego w formie sieci współpracy i samokształcenia z wykorzystaniem platformy www.doskonaleniewsieci.pl oraz konsultacji indywidualnych i grupowych. Celem doradztwa jest wsparcie Uczestniczek/Uczestników w przeprowadzeniu procesu wspomagania w wybranym przedszkolu/szkole/placówce.

Proces wspomagania
Uczestniczki/Uczestnicy decydując się na udział w Projekcie są zobowiązani/e do przeprowadzenia procesu wspomagania, w minimum 1 przedszkolu/szkole/placówce, realizowanego w obszarach związanych z rozwojem kompetencji kluczowych uczniów.
Proces wspomagania obejmuje:
• diagnozę pracy szkoły ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb zw. z rozwijaniem kompetencji kluczowych,
• zaplanowanie i przeprowadzenie działań służących poprawie jakości pracy szkoły we wskazanych obszarach,
• podsumowanie prowadzonych działań i ich wpływu na jakość pracy szkoły we wskazanych obszarach.

UWAGA!
Wspomaganie nie może być realizowane w szkołach/ przedszkolach/placówkach, które zostały
objęte wsparciem w zakresie wspomagania w ramach projektów pozakonkursowych ORE oraz
projektów konkursowych realizowanych w działaniu 2.10 POWER dot.:
• szkolenia i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów,
• wsparcia tworzenia szkół ćwiczeń,
• szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.

Udział w Projekcie jest BEZPŁATNY dla Uczestniczek/Uczestników!

Wartość Projektu
3 009 445,49 PLN w tym dofinansowanie z UE: 2 536 360,66 PLN

REALIZACJA PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Zasoby wypracowane w ramach Projektu

Beneficjent

 

 

 

MDDP Akademia Biznesu sp. z o. o.
Browary Warszawskie, „Biura przy Warzelni”,
ul. Grzybowska 56,
00-844 Warszawa
www.adnakademia.pl

Partner

 

 

Oświata i Biznes sp. z o. o.
ul. Adama Mickiewicza 28 lok. 7,
40-092 Warszawa
www.oswiata.slask.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego